Pridané dňa od Marek Kukučka

 

Alternatíva… Niečo iné. Možno nové. Neštandardné. Niektorí to slovo majú radi, a niektorí práve nie. Alternatíva v medicíne, liečení, diagnostike – alternatívna medicína. Niektorí ju uznávajú, propagujú, využívajú. Iní sa jej stránia, ba až odsudzujú. Rovnako laici, ktorí s ňou majú osobné skúsenosti, ako i pacienti, rovnako aj doktori, ktorí sa niektorým jej disciplínam oficiálne venujú a pracujú v nich, alebo aj iní, ktorí ju neuznávajú.

Pod alternatívnou medicínou sa toho v mysliach ľudí skrýva veľa. Od byliniek, ľudového liečiteľstva, cez liečenie energiou z rúk, reiki, inými energiami a pôsobením cez diagnostiku z očnej dúhovky a štruktúry oka, biorezonancie, akupunktúru a elektroakupunktúru a rôzne iné „neštandardné“ diagnostické metódy a terapeutické pôsobenia na ľudský organizmus.

 

Tento článok si nekladie za úlohu komplexne vysvetliť túto rozsiahlu problematiku, snaží sa populárnym spôsobom, ktorý by vás neunudil skôr ako dočítate odsek, načrtnúť a popísať niečo z nej – a to špeciálne akupunktúru a elektroakupunktúru. Z pohľadu ne-doktora, elektrotechnika, takého obyčajného človeka – Mareka, ktorý sa o veci medzi Nebom a Zemou úprimne zaujíma už od mala a na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU sa im aj odborne, výskumne a pedagogicky venuje už roky od svojich doktorandských čias.

 

Pracujem v Ústave automobilovej mechatroniky na Oddelení elektroniky, mikroprocesorov a PLC systémov, venujem sa biomechatronike, tak ponúkam ten môj pohľad – biomechatronický, spájajúci elektroniku, mechaniku aj medicínu do jedného synergického celku.

 

Tak sa na ňu pozrime… Akupunktúra je dnes vo viacerých krajinách aj na Slovensku akceptovaná a uznávaná ako medicínsky odbor. Vo vzdelávaní v západných krajinách je však výraznejšie podporovaná ako u nás. Veľmi zjednodušene povedané, popisuje systém akupunktúrnych bodov, dráh a vzájomných súvislostí a pôsobení na zdravie a vnútorný stav človeka.

 

„Zmeraj si svoj akupunktúrny bod“

 

… alebo, ako by vyzerala naša pokožka, keby sme sa na ňu nepozerali našimi bežnými očami, ktoré vidia svetlo, ale elektrickými, ktoré by videli elektrický prúd a jeho prejavy. O akupunktúre alebo o elektroakupunktúre ste už asi počuli a možno ste si na ňu vytvorili názor. V tradičnej čínskej medicíne je akupunktúra využívaná už tisícky rokov, v našej modernej západnej medicíne oveľa kratšie, s rôznym postojom a pohľadom lekárskej aj odbornej verejnosti. My, elektronici-mechatronici, sme sa na začiatku postavili k tejto problematike otvorene a povedali sme si, že najprv overíme, či sú spomínané akupunktúrne body na ľudskom tele jednoznačne a opakovateľne merateľné a identifikovateľné. Po viacerých rozhovoroch s odborníkmi z lekárskej praxe a po oboznámení sa s viacerými odbornými a vedeckými publikáciami z tejto oblasti, spolu so študentmi sme zostrojili a postupne zdokonalili meracie zariadenie, ktoré nám umožní oskenovať časť ľudského tela – ľudskej pokožky.

Pôvodná inšpiratívna myšlienka na plošné snímanie povrchu pokožky vzišla od MUDr. Gustáva Solára, PhD., ktorý sa akupunktúre a elektroakupunktúre z diagnostického a terapeutického hľadiska úspešne venuje už dlhé roky a je aktuálne odborným garantom  Prvej kliniky akupunktúry a naturálnej medicíny G. Solára s.r.o. v Bratislave. Spolupracovali sme s ním a vtedy s jeho Centrom akupunktúry na riešení projektu aplikovaného výskumu. Najprv sme chceli elektricky zmerať povrch celej tváre, cez vhodnú masku. Potom sme snímač zminimalizovali len na plôšku so 64 elektródami usporiadanými vo štvorci – kvôli náročnej (ba až nemožnej) technickej realizácii zložitejšej verzie v našich školských laboratórnych podmienkach, za vlastné finančné prostriedky, z nášho presvedčenia a entuziazmu.

 

Ako sa to teda vlastne stane, že obrázok z našej pokožky – ruky, sa prenesie na monitor počítača? Nuž takto: na pokožku priložíme meraciu sondu s maticovo usporiadanými pozlátenými teleskopickými elektródami. Takúto:

obr.2 – merac

Čo týmto meraním získame? Zjednodušene povedané – farebnú 3D mapu s červenými kopčekmi a modrými údoliami, ktoré zodpovedajú impedancii pokožky pod sondou. Z pohľadu užívateľa je meranie jednoduché, názorné a najmä neinvazívne a bezbolestné, stačí priložiť sondu na pokožku meraného objektu, napr. seba, spustiť meranie a už o niekoľko sekúnd sledovať výsledok vo forme obrázku na monitore.

 

 

 

Kde sa však v tejto získanej zmesi farieb a tieňov na zobrazenej mape skrýva spomínaný akupunktúrny bod? Zamyslime sa, napovedia nám jeho vlastnosti… Miesto na pokožke, kde sa nachádza niektorý z našich akupunktúrnych bodov, je vodivejšie oproti svojmu okoliu, to je jeho prvá zaujímavá vlastnosť. Na jeho odhalenie by nám teda stačilo aj jednosmerné meranie. Jeho druhou charakteristickou vlastnosťou je fakt, že jeho elektrická kapacita je vyššia, ako kapacita okolitých častí pokožky. Keď súčasne spojíme a využijeme oba tieto fakty a zvolíme meranie striedavým harmonickým budiacim prúdom, efekt nameraného minima sa vďaka menšej impedancii na meranom akupunktúrnom bode prejaví ešte zreteľnejšie.

Zariadenie pracuje tak, že procesor privádza striedavý budiaci signál z DDS generátora, riadi analógové multiplexory, ktoré ho prepínajú postupne na jednotlivé elektródy meracej sondy priloženej na pokožke. Vždy v jednom okamihu na jeden z meracích hrotov, vtedy sa z tejto elektródy odčíta úbytok napätia, úmerný impedancii tkaniva pod ňou, zosilní sa a usmerní špičkovým detektorom, A/D prevodníkom prevedie na číselnú hodnotu, ktorá je následne prostredníctvom USB pripojenia posielaná do nadradeného PC/notebooku, kde je programom v prostredí Matlab spracovaná, zapísaná na obrazovku, do súboru na disk a po načítaní všetkých 64 nameraných hodnôt sú tieto zobrazené vo forme farebnej 3D mapy. Modré údolia na nej predstavujú miesta s najmenšou impedanciou, teda najlepšou vodivosťou. Ak sú ohraničené vyššími hodnotami žltej alebo červenej farby – tak môžeme nájsť a odhaliť akupunktúrny bod. Práve vďaka programovému prostrediu Matlab (za ktoré vďačíme jeho vývojárom zo spoločnosti MathWorks a ich výhradným distribútorom pre Čechy a Slovensko – HUMUSOFT-u), môžeme pohodlne a efektívne zobrazovať namerané hodnoty vo forme názornej a pohyblivej 3D mapy.

Na potvrdenie a súbežnú kontrolu získaných výsledkov sme pri meraní používali aj dva jednoelektródové lekárske prístroje na ručné vyhľadávanie a elektrickú stimuláciu akupunktúrnych bodov – starší „Stimul 3“ (vyrábala Tesla Liberec) a moderný „e-ACU-Pen“ (vyrába a distribuuje spolu s diagnostickým systémom spoločnosť ACUM s.r.o.).

 

obr.4 – tri pristroje

 

Táto oblasť vedy a techniky je zaujímavá aj pre mnohých študentov, čo dokazuje množstvo diplomových a bakalárskych prác, aj medziodborových, ktoré sme so študentmi riešili v minulosti, aj na ktorých aktuálne robíme.

 

 

 

Tiež sa o ňu zaujímajú mladí aj starší ľudia na akciách popularizujúcich vedu a techniku, ktorých sa náš ústav pravidelne zúčastňuje – ako sú „Noc výskumníkov“ v Bratislave a veľtrh elektrotechniky „ELOSYS“ v Trenčíne, či „Deň otvorených dverí na FEI STU“, kde si ľudia na vlastnej koži mohli pohľadať a zmerať akupunktúrne body.

 

obr.7 – elosys

Oblasť elektroakupunktúry je roky zaujímavou aj pre ďalších výskumníkov a bádateľov, čo dokazuje množstvo vedeckých publikácií na konferenciách aj v časopisoch, odborné kongresy a sympóziá, ktoré sa konali v neďalekých Čechách a Rakúsku či v ďalekej Číne, ktorých sme sa s našimi spolupracovníkmi mohli zúčastniť a nové poznatky zbierať. Ťažisko výskumu prebieha vo Výskumnom laboratóriu biomechatroniky a lekárskej elektroniky, ktorého vedúcim som ja – Ing. Marek Kukučka, PhD. Nie sme však len z Ústavu automobilovej mechatroniky, Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, kolegyňa Ing. Zuzana Krajčušková, PhD. pracuje v Ústave elektroniky a fotoniky FEI STU, Ústav Merania Slovenskej akadémie vied v našom tíme zastupuje mladý zanietený vedec a bádateľ Mgr. Michal Teplan, PhD., spolupracujeme a konzultujeme aj s lekármi venujúcimi sa akupunktúre, ako sú MUDr. Alena Ondrejkovičová, PhD., z Katedry akupunktúry, Ústavu tradičnej čínskej medicíny SZU v Bratislave a tiež z Centra chronickej bolesti, akupunktúry, tradičnej čínskej medicíny, homeopatie, EAV – Liming, s.r.o. a MUDr. Boris Ivanič, MSc., z Detskej kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU a DFNsP Bratislava a niektorí sme združení aj v Centre pre pokročilé humánne štúdie, v Bratislave.

Ja aj moji najbližší kolegovia z fakulty sme technici a ako technici vieme prispieť k vývoju, návrhu a vylepšovaniu meracích metód, senzorov, prístrojov a ich súčastí, čomu sa aj naďalej venujeme vo svojom výskume, práci na fakulte aj v spoločných projektoch a baví nás to. Ak však máte záujem o celkové praktické lekárske vyšetrenie a diagnostiku organizmu cez zmeranie parametrov a vzájomných súvislostí medzi jednotlivými akupunktúrnymi bodmi na meridiánoch na vašom tele, odporúčam vám napr. už vyššie spomenutú Prvú kliniku akupunktúry a naturálnej medicíny G. Solára, s.r.o. v Bratislave, kde vám meracou a diagnostickou metódou EAG zmerajú a zhodnotia váš zdravotný stav a navrhnú, či aj zrealizujú kroky liečby.

 

Článok zakončím pekným citátom z webstránky akupunkturistu MUDr. Ivaniča: „Neexistuje nič také, ako alternatívna a západná medicína. Vždy bude iba jedna medicína a úlohou lekára je správne vybrať čo najlepší spôsob, ako prinavrátiť pacientovi zdravie.“

 

Napísal: Marek Kukučka

 

Fotky: Marek Kukučka a Výskumné laboratórium biomechatroniky a lekárskej elektroniky, ÚAMT a ÚEF, FEI STU