História a úspechy

OKO Časopis je vydávaný od roku 1992 na Fakulte elektrotechniky a informatiky, neskôr aj na Fakulte informatiky a informačných technológií. Vydavateľom bol Študentský parlament elektrotechnikov a informatikov, od roku 2011 je ním ÚZ Multimediálne centrum FEI STU BA. Momentálne je OKO Časopis vydávaný v náklade 2200 kusov a distribuovaný na štyroch fakultách STU – FEI, FIIT, FA a SvF.

Posledné obdobie je časopis každoročne prihlasovaný do celoslovenskej literárnej súťaže „Štúrovo pero“. Uplynulé ročníky sa mu v nich podarilo úspešne umiestniť.

V kategírii Vysokoškolské časopisy 

  • 2011 na 2. mieste,
  • v rokoch 2010, 2012 a 2013 na 3. mieste
  • 2015 špeciálna cena mesta Zvolen za spracovanie výročneho čísla k 20. narodeninám našej redakcie
  • 2016 na 3. mieste
  • 2017 na najvyšom hodnotenom  2.mieste (1. cenu neudelili)

Aj napriek početnej konkurencii a neporovnateľným výhodám niektorých zúčastnených časopisov (periodiká sú produkciou študentov žurnalisticky a mediálne špecializovaných odborov pod vedením odborného dozoru atď.).

Médium si zachováva svoju prestíž a obľúbenosť medzi čitateľmi a snaží sa rásť a reagovať na ich podnety, čo dokazuje napr. spustenie jeho internetovej verzie, rozširovanie poľa pôsobnosti cez sociálne siete a iné propagačné aktivity.

Cieľ

Stať sa univerzálnym periodikom a komunikačným kanálom medzi študentmi jednotlivých fakúlt. Vytvoriť priestor pre propagáciu akcií a úspechov jednotlivých fakúlt, študentských organizácií, názorov a vlastnej tvorby študentov.

Periodicita

4 čísla počas akademického roka (2x za semester) v mesiacoch október, december, marec, máj. Prvácke číslo v mesiaci september výlučne pre FEI STU.

Náklad

2200 ks, prvácke číslo – 1000 ks

Počet strán a rozmer

40–44 strán, prvácke číslo: 12–16, rozmerový formát: 282×202,5 mm

Cieľová skupina

Mladí ľudia vo veku 19 – 27 rokov s primárnym zameraním na technické smery – momentálne študenti a doktorandi Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI) , Fakulty informatiky a informačných technológií (FIIT), Fakulty Architektúry (FA) STU v Bratislavskej Mlynskej doline a ich zamestnanci.

Miesta distribúcie

Študentsky dostupné priestory, katedry a pracoviská na FEI, FIIT, FA a SvF, Študentský domov Mladosť v Mlynskej doline obývaný predovšetkým študentmi STU. Prvácke číslo je rozdávané prvákom FEI STU počas zápisu.

Materiál a tlač

Obálka: farebné vonkajšie i vnútorné strany (lesklý papier)
Vnútorné strany časopisu: čiernobiela (obyčajný papier)
Prvácke číslo má čiernobielu obálku tlačenú na rovnakom papieri ako vnútro časopisu.
Pozn.: Redakcia si vyhradzuje právo na zmenu termínu vydania, počtu strán a nákladu.

Vydavateľ

ÚZ Multimediálne centrum STU BA,
Vazovova 5, 812 43 Bratislava

Redakcia

20 interných členov – študentov a doktorandov STU. Využívame technické zabezpečenie Multimediálneho centra FEI STU.

ISSN

ISSN 1338-4511

Kontakty

Sídlo: Staré Grunty 53, 842 47  Bratislava
Online: redakcia@okocasopis.sk, www.okocasopis.sk
Adresa fakulty: FEI STU BA, Ilkovičova 3, 812 18  Bratislava
Šéfredaktor: Monika Kulášová, kulasova@okocasopis.sk, +421 944 253 813